Ngon Thị Hoa - Không gian hải sản thoáng mát

 Ngon Thị Hoa - Không gian hải sản thoáng mát
2021-10-27 04:02:55

Ngon Thị Hoa - Không gian hải sản thoáng mát

Admin | 2021-10-27 04:02:55 | ngon-thi-hoa-khong-gian-hai-san-thoang-mat |

------
𝙉𝙂𝙊𝙉 𝙏𝙃𝙄 𝙃𝙊𝘼 𝙍𝙚𝙨𝙩𝙖𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩
🏡 100 Le Quang Dao Str, Ngu Hanh Son District, Da Nang
☎️ +84 236 6515 100
📱 +84 983 311 368 | +84 967 220 100
📬info@ngonthihoarestaurant.com
📧 booking@ngonthihoarestaurant.com